Мәним нәгмәләрим

Категория: Поэзия
Нәғмәләр, гәлбимдә галдыныз... Инди
Елдә чичәк ачын, тәзә-тәр олсун.
Нә гәдәр һәрарәт вермишәм сизә,
Јашамаг һаггыныз о гәдәр олсун!
Һиссими, дујгуму асиркәмәдим,
Исти көз јашым да сиздәдир һәлә.
Өлсәниз, сизинлә өлүб кедәрәм,
Галсаныз, јашарам мән дә сизинлә.
Халгымын, көнлүмүн һөкмү олдунуз,
Көнүлләр фәтһ етдим, көнүлләр алдым.
Сизин күчүнүзлә, гүдрәтинизлә,
Нечә јол дүшмәнә гәләбә чалдым!
Јаланчы фәрәһи, јүнкүл севинчи
Севмәдим, көзүмдә онлар учуздур-
Һәгигәтдән доғур әсил нәғмәләр,—
Мәним е’тигадым, инамым будур.
Әһдимә дүз чыхдым, чәбһәләрдә мән
Сон нәфәсә кими синәми кәрдим.
Вәтәнә ше’рими вермишдим o күн,
Инди дә јолунда чанымы вердим.
Баһар һавасыны дујуб охудум,
Дөјүшләрә дүшдүм... Иидисә, һејһат!
Будур, сон ше’рими јаздығым заман
Башымын үстүндә дајаныб чәллад...
Чәкди азадлыға мәни нәғмәләр,
Азадлыг маһнысы ачды дилими...
Өлүм хәбәрим дә елләр ичиндә
Јашар, мүбаризә нәғмәси кими...
1943